سامانه جامع خدمات مراجعین بیمارستانی نیلیا

نیلیا

سامانه جامع خدمات مراجعین بیمارستانی

«سامانه جامع خدمات مراجعین بیمارستانی نیلیا» ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﭘﻮرﺗﺎل ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺮم‌اﻓﺰاری اﻧﺤﺼﺎری «گروه سیروان» ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻪ «سامانه جامع خدمات مراجعین بیمارستانی نیلیا» ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺿﺎﻓﻪ و ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺳﺎدﮔﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ، اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

نرم افزار مدیریت بیمارستان

اﻧﻘﻠﺎﺑﯽ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺎﻟﺎری اﺳﺖ

ویژگی های نیلیا

مدیریت بیمارستان

اولین و کاملترین
نسل جدید سامانه خدمت محور مراکز درمانی

سامانه مراکز خدمات درمانی

چند زبانه

«ﻧﯿﻠﯿﺎ» از وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا وﻟﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ

icon

سازگار با موتورهای جستجو

ﻓﺮاﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی SEO و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻠﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮده و ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ Object ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ وب ﺳﺎﯾﺖ و ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ

اپلیکیشن بیمارستان

قابلیت تبدیل به اپ موبایل

«ﻧﯿﻠﯿﺎ» ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‌ PWA (Progressive Web Application) ﯾﺎ ﻫﻤﺎن وب اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‌ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮﺑﺎﯾل ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺤﺪودﯾﺖ ها تبدیل شود

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﻣﻮی ﻧﯿﻠﯿﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻧﯿﻠﯿﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon

ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﻠﯿﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon

ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

در «گروه سیروان» معتقدیم هر شخص یا برندی برای حضور در دنیای دیجیتال باید هویت مناسب با آن را داشته باشد. هویت دیجیتال ذاتا با نمونه واقعی آن متفاوت است. در آن می‌توان بزرگتر و موثرتر بود. می‌توان مخاطبان را بدون محدودیت مکانی جذب کرد و خدمات را گسترش داد. در این جهان، مشتریان کسب و کارتان می‌توانند به راحتی از هر نقطه دنیا شما را پیدا کرده، محصولات یا خدماتتان را ببینند، قیمت‌ها را مقایسه کنند و در نهایت تصمیم بگیرند.
برای رسیدن به این نتیجه لازم است تا کسب و کار شما و همچنین خودتان آماده این تغییر باشید.

pic
icon

یکپارچه و هوشمند

‌ﺟﻤﻊآوری اﻃﻠﺎﻋﺎت از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ و اراﯾﻪ آن اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ

icon

ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ آﻧﻠﺎﯾﻦ کلینیک

امکان اخذ، پیگیری و یا لغو نوبت در بخش عمومی سایت و پنل مراجعین با قابلیت پرداخت آنلاین به حساب مراکز درمانی

pic
icon

ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ

ﻫﻮﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ذاﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮد. ‌ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﺬب ﮐﺮد و ﺧﺪﻣﺎت را ﮔﺴﺘﺮش داد

icon

پنل مخصوص کاربران

ﭘﻨﻞ ﻣﺨﺼﻮص مراجعین، ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﯾﻪ آﺳﺎن ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ

پنل راهبری نیلیا

icon

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ نوبت دهی کلینیک

مدیریت جامع و منعطف برنامه زمانبندی کلینیک و امکان پرداخت آنلاین با قابلیت اعمال محدودیت در تعداد نوبت، پزشک تخصص و نوع پرداخت با استفاده از پنل بسیار کاربرپسند

icon

مدیریت محتوا و اطلاعات

امکان تولید محتوا مانند اخبار، آموزش، اطلاعیه و غیره در انواع مختلف مانند متن، عکس، ویدئو به صورت کاملا یکپارچه و استفاده از اطلاعات ورودی در تمامی بخشهای نیلیا

icon

ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ

قابلیت گزارش گیری جامع، یکپارچه و کاربردی و کامل از تمامی بخش ها و اطلاعات به منظور پایش، ارزیابی و بهبود فرایندهای مدیریتی در جهت ارتقاء سطح رضایتمندی مراجعین با استفاده از رابط کاربرپسند

icon

مدیریت راهبران و کاربران

مدیریت کاربران و راهبران نیلیا با امکان اعمال دسترسی های متفاوت در بخشهای مختلف نیلیا و پایش رویدادهای اعمال شده توسط کاربران

pic

پنل بیماران نیلیا

bg
bg

پنل بیماران نیلیا

icon

تقویم کلینیک

مشاهده تاریخ و ساعت حضور پزشکان در هر کلینیک

icon

نوبت دهی آنلاین کلینیک

دریافت نوبت آنلاین از پزشکان حاضر در کلینیک‌های مختلف

icon

کیف پول

امکان افزایش موجودی و مشاهده تراکنش‌ها

icon

خدمات درمانی در منزل

دریافت خدمات پزشکی و پرستاری در منزل

icon

آزمایش‌های من

دریافت جواب آزمایش‌ها به صورت آنلاین

icon

یادآوری دارو

امکان افزودن یادآوری دارو و مدیریت نوتیفیکشن‌ها