ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ sso
اوان ﮔﺬر

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ احراز هویت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻠﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری، اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ در اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ احراز هویت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ «اوان گذر» ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻠﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و روﯾﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و اﺑﻠﺎغ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش داده ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را از اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

سامانه sso دانش بنیان

[ اوان گذر از محصولات دانش بنیان گروه سیروان می‎‎‌باشد. ]

[ اوان گذر از محصولات دانش بنیان
گــــــــــــروه سیــــــــــــروان می‎‎‌باشد. ]

سامانه sso احراز هویت بومی
sso بومی

رﺳﺎﻟﺖ اوان ﮔﺬر ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺳﯿﺮوان اﺳﺖ، اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ روز دﻧﯿﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑﻮﻣﯽ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل، ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳــﺎزی و وﯾﮋه ﺳﺎزی ﮐﻠﯿــﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒـﺎق ﺑﺎ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد.

‌وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز اوان ﮔﺬر

سامانه sso احراز هویت پشتیبانی از پروتکل OAuth 2

براساس استاندارد OAuth2

بروزترین پروتوکل احراز هویت

سامانه احراز هویت پشتیبانی از JWT sso

پشتیبانی از JWT

امکان ارایه در هر بستری مانند وب و موبایل

سامانه sso احراز هویت پشتیبانی از قابلیت محدود سازی آی پی ip block

IP Restriction

قابلیت محدود سازی آدرس IP

سامانه احراز هویت پشتیبانی از LDAP

پشتیبانی از LDAP

پشنیبانی از پروتوکل LDAP ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ Active Directory ﯾﺎ ﻫﺮﻧﻮع Directory Access

سامانه احراز هویت پشتیبانی از احراز هویت چند عاملی

اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ چند عاملی

احراز هویت چند عاملی از طریق پیامک، ایمیل و QR-Code

سامانه sso احراز هویت پشتیبانی از اپلیکیشن موبایل

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

به منظور اطمینان حداکثری از اصالت کاربر و صرفه جویی هزینه پیامک

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﻣﻮی اوان ﮔﺬر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ اوان ﮔﺬر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon

ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻣﺤﺼﻮل اوان ﮔﺬر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon

SSO چیست؟

Single Sign On یا به اختصار SSO یک روش احراز هویت است که به کاربران امکان احراز هویت (Authentication) یکباره برای ورود به تمامی سیستم ها، برنامه های کاربری و وب‌سایت‌ها تنها بوسیله یک نام کاربری و رمز عبور را می دهد. ابتدا سامانه‌های ارایه دهنده سرویس کاربران با سامانه احراز هویت متمرکز یک ارتباط امن برقرار می‌کنند. این ارتباط از طریق تبادل گواهی امنیتی مابین سرورها ایجاد میگردد. گواهی امنیتی، حاوی امضای دیجیتالی است که از سوی سامانه احراز هویت به سرورهای دیگر ارسال می گردد. پس از برقراری ارتباط امن، سامانه احراز هویت متمرکز وظیفه تایید هویت کاربران را برعهده میگیرد. هدف استفاده از سامانه احراز هویت متمرکز ( SSO ) امنیت بیشتر و سهولت در فرایند ورود به سامانه‌های متعدد می‌باشد.

pic

وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اوان ﮔﺬر

sso بومی تعریف زمان انقضا

تعریف زمان انقضا کلمه عبور

تعریف زمان انقضا کلمه عبور برای کاربران و اجبار کاربران به تغییر کلمه عبور

sso بومی رمزنگاری کلمات عبور

نگهداری رمزنگاری شده کلمات عبور

نگهداری امن و رمزنگاری شده کلمات عبور کاربران در تاریخچه کلمات عبور به منظور جلوگیری از انتخاب مجدد

سامانه احراز هویت بومی

BlackList ﺧﻮدﮐﺎر

براساس پایش خطاهای ایجاد شده توسط کاربر با امکان Backoff Time قابل تعریف

icon

Rate Limiting

به منظور جلوگیری از تلاش‌های Aggressive و Excessive کاربران و حفظ پایداری سامانه

icon

اعتبارسنجی درخواست

به منظور جلوگیری از حملات Expired Request و Re-ply Attacks

icon

تعریف پیچیدگی

قابلیت تعریف پیچیدگی مورد پذیرش سازمان در کلمات عبور کاربران

icon

DOS Protection

به منظور جلوگیری از حملات
انکار سرویس

وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ اوان ﮔﺬر

سامانه احراز هویت docker داکر

Docker Image

اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ Docker Image ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راه اﻧﺪازی ﺑﺴﯿﺎر ساده

سامانه احراز هویت High Availability

High Availability

امکان ارایه دسترس پذیری بالا توسط استفاده از سرورهای متعدد

pic
سامانه احراز هویت load balancing

Load Balancing

قابلیت استفاده از Load Balancing به منظور حفظ توازن و تعادل بار ترافیکی

سامانه احراز هویت مایکرو سرویس micro service

ﺑﺮاﺳﺎس Microservice

طراحی شده بر اساس معماری مایکروسرویس با پشتیبانی مقیاس پذیری خطی و مقاوم در برابر هر تعداد کاربر همزمان